Gość


Nasza oferta

Aktualności


Bezpłatne szkolenie - Młodzi na rynku pracy
wtorek, 28 lutego 2017, Natalia Jędrzejczak

Jesteś osobą w wieku pomiędzy 15 a 29 rokiem życia oraz nieaktywną na rynku pracy (nie pracujesz, nie studiujesz dziennie, nie szkolisz się) to jest projekt skierowany do Ciebie!

Zapoznaj się z ofertą tutaj.

Publikacja artykułu “Zarys problematyki zarządzania w turystyce kulturowej”
wtorek, 28 lutego 2017, Natalia Jędrzejczak

prof. Armin Mikos v. Rohrscheidt opublikował 26 lutego 2017 r. artykuł pt. “Zarys problematyki zarządzania w turystyce kulturowej
Publikacja jest częścią większego projektu, który Profesor ukończył. Pod redakcją Profesora przygotowano i opublikowano tematyczny numer czasopisma naukowego “Turystyka Kulturowa” (1 / 2017) pt. “Problemy zarządzania w turystyce kulturowej”.
Numer obejmuje kilkanaście tekstów, których autorami są wiodący polscy badacze tej dziedziny. 
Link do całości publikacji online:
(prof. Armin Mikos v. Rohrscheidt)

Kolejny artykuł naukowy pt. „Refinansowanie długu lokalnego w Polsce”
poniedziałek, 27 lutego 2017, Natalia Jędrzejczak

W publikacji Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu pt. „Nowe tendencje w zarządzaniu finansami publicznymi” pod red. Moniki Korolewskiej i Zofii Springer ukazał się artykuł naukowy pt. „Refinansowanie długu lokalnego w Polsce”, którego autorem jest wykładowca GSW Milenium, mgr Daniel Budzeń. W artykule tym została zaprezentowana autorska koncepcja wskaźnika przeciętnej zapadalności długu lokalnego tak, aby wskaźnik ten mógł posłużyć jako praktyczny element procesu zarządzania długiem jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Konstrukcja wskaźnika uwzględnia m.in. różnice występujące pomiędzy długiem Skarbu Państwa, a długiem lokalnym w zakresie tytułów dłużnych wpływających na poziom zadłużenia sektora samorządowego. Ponadto w artykule została podjęta próba systematyki celów i zagrożeń związanych z procesem zarządzania długiem lokalnym (mgr Daniel Budzeń).

O wrzesińskiej straży miejskiej w książce
poniedziałek, 27 lutego 2017, Natalia Jędrzejczak

Publikacja naukowa „Była taka interwencja ...”, pod. red. Zbigniewa Dziemianko oraz Mirosława Stróżyńskiego, która została wydana w Poznaniu nakładem Wyższej Szkoły Handlu i Usług, porusza rozważania, dotyczące zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w środowisku lokalnym. Stanowi ona także swoisty głos w dyskusji nad problematyką działalności straży miejskich i gminnych województwa wielkopolskiego. W tej zbiorowej monografii znalazły się dwie obszerne prace naukowe autorstwa st. specjalisty Anny Hedrych-Stanisławskiej (wykładowcy GSW Milenium, członka Pracowni Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej), tj. „Wykonywanie kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej na przykładzie Straży Miejskiej we Wrześni” oraz „Obsługa strefy płatnego parkowania przez Straż Miejską we Wrześni we współpracy z osobami niepełnosprawnymi”. 

Konferencja „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”
piątek, 24 lutego 2017, Natalia Jędrzejczak

W dniach 23-24 lutego 2017 r. w Poznaniu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i Polską Akademią Nauk zorganizowali konferencję programową w ramach przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”. Podczas konferencji zostały omówione doświadczenia międzynarodowe odnoszące się do tworzenia systemów wspierania doskonałości naukowej.

WYKŁAD OTWARTY DLA MATURZYSTÓW ZSP nr 1 W WĄGROWCU
środa, 22 lutego 2017, Natalia Jędrzejczak

Dnia 22 lutego 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu obył się wykład otwarty dla maturzystów. Uczniowie wysłuchali wystąpienia profesora Armina Mikosa na temat "Zarządzanie czasem wolnym". To kolejna już odsłona cyklu wykładów prowadzonych przez nauczycieli akademickich Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, skierowanych do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych (dr Mykola Orlykovskyi).

   

 

Kolejny wykład otwarty nauczycieli akademickich GSW MILENIUM
wtorek, 21 lutego 2017, Natalia Jędrzejczak

21 lutego br. odbył się wykład otwarty przeprowadzony przez dr Anetę Kokot dla klas maturalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży (dr Mykola Orlykovskyi).

  

Turystyka kulturowa w płynnej rzeczywistości. Quaestiones disputatae.
poniedziałek, 20 lutego 2017, Natalia Jędrzejczak

Dr hab. Armin Mikos v. Rohrscheidt, prof. GSW Milenium wydał książkę Turystyka kulturowa w płynnej rzeczywistości. Quaestiones disputata. 

Na tematykę publikacji składają się (w liczbie 32) rozliczne kwestie związane z podejmowaniem i organizacją podróży w czasie wolnym, ukierunkowane na doświadczenie walorów żywej kultury i konfrontację z dziedzictwem kulturowym, a także na metody i kryteria badania tego fenomenu. Zamieszczone w monografii analizy, diagnozy i postulaty odnoszą się zasadniczo do krajowej przestrzeni turystycznej i polskiej rzeczywistości kulturowo-społecznej. Zagadnienia o charakterze globalnym, typowe dla tej sfery ludzkiej aktywności i zachowań jej uczestników, mają za zadanie dostarczyć im szerszy kontekst, a przykłady koncepcji i szczegółowych rozwiązań spoza kraju ilustrują sprawdzone lub chybione rozwiązania omawianych problemów.

Spis treści publikacji i adres dla zamówień:

http://kultour.pl/pl/?ps=projekty#tkn2017

 

Kolejny artykuł wydany przez pracowników GSW Milenium
środa, 15 lutego 2017, Natalia Jędrzejczak

Dziekan WZ w Wągrowcu GSW Milenium Mykola Orlykovskyi, dr. hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW w Warszawie, dr. hab. Lesia Zaburanna, prof. Narodowego Uniwersytetu Biozasobów i Wykorzystania Przyrody Ukrainy oraz dr. hab. Natalia Poprozman z Narodowego Uniwersytetu Biozasobów i Wykorzystania Przyrody Ukrainy wspólnie opublikowali kolejny naukowy artykuł pod tytułem: „Metodyczne aspekty tworzenie systemu wskaźników zapobiegania kryzysom jako podstawa do stabilizacji produkcji rolnej w oparciu o doświadczenie ukraińskie" (ang. "Methodological Aspects of Creating the System of Indicators of Crisis Prevention as the Foundation for Stabilization of Agricultural Production Based on Ukrainian Experience"). Artykuł ukazał się w Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego (ang. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences Problems of World Agriculture).

 

Kolejna publikacja wydana przez GSW Milenium
poniedziałek, 6 lutego 2017, Natalia Jędrzejczak

„Pedagogika społeczna wobec problemu wykluczenia społecznego. Diagnoza, fenomenologia, rozwiązania” pod redakcją Anny Knocińskiej, Przemysława Frąckowiaka i Sylwii Jabłońskiej to kolejna publikacja wydana przez GSW Milenium. Książka podzielona na trzy części skłania Czytelnika do zastanowienia się nad losem współczesnego człowieka, którego dotknął lub może dotknąć problem ekskluzji. 
„(…) teksty składające się na recenzowaną przeze mnie książkę stanowią o jej holistycznym podejściu czyniąc z niej przydatną dla teoretyków i praktyków pozycję. Komplikacja prac o charakterze teoretycznym i empirycznym z jednej strony pozwala Czytelnikowi na zapoznanie się z ważnymi pozycjami literaturowymi i uporządkowaniem dotychczasowej wiedzy z zakresu różnych aspektów społecznego wykluczenia, zaś z drugiej stwarza możliwość rozeznania w prowadzonych aktualnie badaniach stymulując do ich kontynuacji” – dr hab. Piotr Chomczyński.

Partnerzy uczelni